Flat Preloader Icon

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OFERENTÓW, KONTRAHENTÓW ORAZ OSÓB KORZYSTAJĄCYH Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ Trustek Sp. z o.o.

I. Administratorem danych osobowych jest Firma Trustek Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 50/515, adres e-mail: rafal@trustek.pl 

II. Kontakt w sprawach danych osobowych:

  • na piśmie na adres siedziby Trustek Sp. z o.o., ul Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa
  • telefonicznie: +48 534-568-666
  • pod adresem e-mail: rafal@trustek.pl

III. Zakres, cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Trustek Sp. z o.o.  przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, w szczególności: imię i nazwisko, nazwa (firma), skrócona nazwa (firma) i adres prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, REGON, dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail), jak także w zakresie skierowanych przez Państwa zapytań i informacji zawartych w formularzu kontaktowym.

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz realizacji umowy (podstawa prawna- art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”);

b) odpowiedzi na Państwa zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym oraz dobrowolna zgoda na umieszczenie w nim Państwa danych osobowych (podstawa prawna- art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Trustek Sp. z o.o.  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu administratora).

IV. Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu.

V. Konsekwencje braku podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych oznaczonych w formularzu kontaktowym ,,*’’ jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, odpowiedzi na Państwa zapytanie lub przesłanie oferty. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości spełnienia powyższych działań. Podanie pozostałych danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody.

VI. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione upoważnionym pracownikom, jak także podmiotom do przetwarzania przedmiotowych danych osobowych, którym Trustek Sp. z o.o.  zleca świadczenie usług, wymagających przetwarzania danych, tj. w szczególności dostawcy usług IT. Dane osobowe mogą być także udostępnione uprawnionym organom publicznym, np. Policji, Urzędowi Skarbowemu oraz innym organom kontroli.

VII. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie III, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

VIII. Prawa osoby udostępniającej dane osobowe:

a) mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

b) powyższe uprawnienia można zrealizować przesyłając pisemne zgłoszenie na adres siedziby Trustek Sp. z o.o.  lub za pośrednictwem e-mail: rafal@trustek.pl

c) w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.